V/v cho học sinh trên địa bàn huyện Bác Ái đi học trở lại

Thông báo V/v cho học sinh trên địa bàn huyện đi học trở lại kề từ ngày 04/10/2021

Thực hiện công văn số 2206/UBND-VX ngày 30/9/2021 của UBND huyện về việc cho học sinh trên địa bàn huyện đi học trở lại kể từ ngày 04/10/2021.

            Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

            1. Hiệu trưởng các trường, phối hợp với UBND xã khẩn trương thông báo đến học sinh đi học trở lại kể từ ngày 04/10/2021.

            2. Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học. Chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh đi học trở lại và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi trở lại trường học tập.

            3. Về thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường trong tình hình mới, từ nay đến cuối năm học, thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học các cấp học và các công văn sau: - Công văn số 2045/SGDĐT-NVDH, ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trưởng trong tỉnh hình dịch COVID-19 đối với cấp trung học, năm học 2021-2022.

            Công văn số 2051/SGDĐT-NVDH, ngày 02/9/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai phương án dạy học cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong tình hình dịch COVID-19, Công văn số 2163/SGDĐT-NVDH, ngày 13/9 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19. - Công văn số 2048 SGDĐT-NVDH, ngày 019 2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc GD trẻ và thực hiện chương GDMN, trong thời gian phong, chống dịch COVID-19 trình Yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này: báo cáo nhanh khi có các vấn đề mới phát sinh vẽ Phong GDĐT để xem xét, báo cáo xin ý kiến cấp trên chỉ đạo kịp thời

Tác giả: Trịnh Thị Liên - HT