TRƯỜNG CHÚNG CHÁU LÀ TRƯỜNG MẦM NON

Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
 • Trịnh Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   02593504211
  • Email:
   lienthitrinh.7735@gail.com
 • Nguyễn Thị Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0395367911
  • Email:
   huynt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Trương Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0326716791
  • Email:
   hanhttn.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Phạm Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0966985836
  • Email:
   thaopt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916687443
  • Email:
   tuypt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328906230
  • Email:
   sampt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Lê Trần Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379966768
  • Email:
   vanltc.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0833150096
  • Email:
   nuntk.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Chamaléa Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0823388541
  • Email:
   hienct.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Huỳnh Thị Xuân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383604415
  • Email:
   tranghtx.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Mai Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0327824183
  • Email:
   nhimt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948827597
  • Email:
   ngant.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn