• Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973311829
  • Email:
   oanhnt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Võ Thị Bích Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972334533
  • Email:
   phuongvtb.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Lê Trần Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379966768
  • Email:
   vanltc.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Chamaléa Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369564543
  • Email:
   maic.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Hồ Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0866698409
  • Email:
   oanhhtk.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mỹ Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947160735
  • Email:
   hiephtm.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948827597
  • Email:
   ngant.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Mai Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0327824183
  • Email:
   nhimt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Huỳnh Thị Xuân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383604415
  • Email:
   tranghtx.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0933043812
  • Email:
   nguyenyennhi180495@gmail.com