• Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0984115157
  • Email:
   maintt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948827597
  • Email:
   ngant.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Huỳnh Thị Xuân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0383604415
  • Email:
   tranghtx.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Chamaléa Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0823388541
  • Email:
   hienct.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0833150096
  • Email:
   nuntk.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328906230
  • Email:
   sampt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916687443
  • Email:
   tuypt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Võ Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963500479
  • Email:
   trangcandy.2510@gmail.com
 • Nguyễn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0933043812
  • Email:
   nguyenyennhi180495@gmail.com