• Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0984115157
  • Email:
   maintt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0339649627
  • Email:
   trangntn.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Trương Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0326716791
  • Email:
   hanhttn.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Chamaléa Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0823388541
  • Email:
   hienct.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0833150096
  • Email:
   nuntk.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328906230
  • Email:
   sampt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Pinăng Thị Túy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916687443
  • Email:
   tuypt.c0ptien@ba.ninhthuan.edu.vn
 • Võ Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963500479
  • Email:
   trangcandy.2510@gmail.com